پانزده ویژگی مدیران بد را بشناسید بحث درباره پانزده ویژگی مدیران بد را بشناسید http://nurconsulting.ir/articles/154-2014-10-03-06-50-03 Wed, 16 Jan 2019 17:57:11 +0330 JComments khalil گفت: http://nurconsulting.ir/articles/154-2014-10-03-06-50-03#comment-12 khalil Wed, 05 Nov 2014 23:01:34 +0330 http://nurconsulting.ir/articles/154-2014-10-03-06-50-03#comment-12